Regulamin Sklepu Internetowego
www.swiatsypialni24.pl
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod domeną www.swiatsypialni24.pl z siedzibą ul. Zagnańska 110, 25-560 Kielce.
2.Sklep internetowy swiatsypialni24.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.W sklepie swiatsypialni24.pl można dokonywać zakupów za pośrednictwem sieci Internet 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Do korzystania z oferty swiatsypialni24.pl  upoważnione są osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej sklep@swiatsypialni24.pl

b. telefonicznie pod numerem +48 508 574 516
Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00.

5.Klienci wysyłający ze sklepu internetowego swiatsypialni24.pl zamówienia oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma swiatsypialni24.pl jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.swiatsypialni24.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 3. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 5. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 6. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 7. INFORMACJA– informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 8. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 9. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiatsypialni24.pl;
 10. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego swiatsypialni24.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 12. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym swiatsypialni24.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 13. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
 14. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 15. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 16. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących własnych produktów;
 17. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym swiatsypialni24.pl;
 18. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego swiatsypialni24.pl;
 19. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 20. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.swiatsypialni24.pl ;
 21. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA/ADMINISTRATOR –   Świat Sypialni Kielce  ul. Zagnańska 110,  25-560 Kielce,
 22. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 23. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 24. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 25. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 26. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiatsypialni24.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, korzystająca z subskrypcji Newslettera.
 27. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 28. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
 31. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego swiatsypialni24.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 32. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym www.swiatsypialni24.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Aby dokonać Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.
 3. W celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 5. Jeśli dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i niezwłoczne poinformowaniu o tym Sklepu.

 ZAMÓWIENIA

 1. W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego wszelkie informacje o Produktach, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Sklepu przez Sprzedawcę, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanową ofert, a są wyłącznie zaproszeniem do składania oferty-Zamówienia przez Klientów. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 2. Kolory zdjęć wyświetlanych na ekranie monitorów lub urządzeń przenośnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych ze względu na indywidualne ustawienia w urządzeniu.
 3. Ukazane na zdjęciach w sklepie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład Produktów i nie są wliczone w ich cenę.
 4. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie swiatsypialni24.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
 5. Aby złożyć zamówienie Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby dokonać zamówienia należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty, a następnie wybrać opcje określające: sposób płatności oraz sposób dostawy.
 8. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
 9. Finalizacja zamówienia następuje wówczas gdy Klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: e-mail klienta oraz dane adresowe (osoba prywatna / firma) na które składają się: nazwa firmy, ulica i nr domu, w przypadku firmy numer NIP, kod pocztowy, miasto, kraj.
 10. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „do potwierdzenia”.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 13. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 14. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
 15. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących przesłanych formularzy, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Świat Sypialni zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówień lub anulowania zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 16. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Wysyłka towaru następuje w terminie w zależności od zamawianego towaru licząc od daty złożenia zamówienia:

-materace od 1-6 tygodni,
-łóżka, szafki nocne ok.6tygodni.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia czasowo zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu, należy je zgłosić, przy składaniu lub potwierdzaniu zamówienia.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Podane w Sklepie ceny to kwoty brutto, zawierające podatek od Produktów i usług (VAT). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Możliwe rodzaje płatności:

-płatność szybkim przelewem –przelewy24.pl,
-tradycyjnym przelewem na konto bankowe firmy Świat Sypialni Kielce  ul. Zagnańska 110,  25-560 Kielce,
-przedpłata zadatku na konto bankowe Świat Sypialni i dopłata reszty kwoty za pobraniem,
-raty Santander.

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 DOSTAWY

 1. Dostawa towaru następuje na wskazany przez Kupującego adres w złożonym zamówieniu.
 2. Produkt dostarczany jest za pośrednictwem:

- firmy spedycyjnej, na Paletach (bez możliwości montażu i wnoszenia produktu pod drzwi),

- transport Sklepu na terenie województwa Świętokrzyskiego  (z możliwością odpłatnego montażu i wnoszenia),

- odbiór osobisty w siedzibie firmy.

Produkty wysyłane przez naszą firmę są w 50% złożone. Zaoszczędzają Państwo czas, a wymiary paczek nie przewyższają wymiarów zawartych w prawie budowlanym (firma nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w budownictwie mieszkaniowym).

Sprzedawca każdorazowo na stronie internetowej Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta, jakie formy dostawy są dostępne dla danego Produktu.

 1. Realizacja zamówień następuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Sprzedawca nie realizuje dostaw w dniach ustawowo wolnych od pracy. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia wskazanego przez Klienta.
 2. Każde potwierdzone zamówienie Klienta traktowane jest jako całość i jest wysyłane na podany przez Klienta adres jedną paczką. W przypadku większych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem.
 3. W przypadku małych zamówień Sklep dopuszcza łączenie zamówień, zgodnie z ustaleniami zawartymi z Klientem, wyłącznie na podstawie zlecenia Klienta. Zlecenie Klienta bezwarunkowo powinno być potwierdzone pisemne – przy czym Strony dopuszczają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep swiatsypialni24.pl ostatniego elementu danego zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do sklepu oraz potwierdzenia przez pracownika firmy.
 5. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia.
 6. Z momentem wydania towaru firmie przewożącej na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z zakupioną rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru w przypadku Przedsiębiorcy uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
 7. Płatność przelewem jest jednoznaczna z rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wysyłka następuje w terminie przewidzianym dla poszczególnych towarów czyt. ZAMÓWIENIA pkt 14. Opcja wyboru płatności „za pobraniem” może zostać wybrana wyłącznie w przypadku gdy sprzedawany towar mamy na magazynie. W tym przypadku płatność następuje przy odbiorze towaru.
 8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. (Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie). W takim przypadku Kupujący winien spisać odpowiedni protokół w obecności dostawcy. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W powyższej sytuacji zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie:  508 574 516  bądź na adres e-mail: sklep@swiatsypialni24.pl
 9. Kupującego, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego dotyczą te same zasady postępowania podczas odbioru towaru jak w punkcie nr 11.

REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Będąc Konsumentem Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres: Świat Sypialni Kielce  ul. Zagnańska 110,  25-560 Kielce, lub drogą mailową na adres: sklep@swiatsypialni24.pl.
 3. Klient składając reklamację może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu –paragon/fakturę. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy uwzględnić następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe, informacje dotyczące daty zawarcia umowy, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, propozycja dotycząca sposobu rozpoznania reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Do złożonej przez Klienta reklamacji Sprzedawca ustosunkowuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 2. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.
 3. Z tytułu rękojmi Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia za wady rzeczy sprzedanej.

GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatsypialni24.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale Reklamacje – Rękojmia.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora poszczególnych przedmiotów zakupu. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, (Jeśli towar nie był wykonany na indywidualne zamówienie).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres email: sklep@swiatsypialni24.pl lub pisemnie na adres: Świat Sypialni Kielce  ul. Zagnańska 110,  25-560 Kielce. Warunki dokonania zwrotu przez Kupującego:

A) W przypadku rozwiązania umowy świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym.Materace oraz inny towar użytku osobistego winny być w fabrycznym opakowaniu, bez oznak otwarcia i użytkowania. Przed odesłaniem meble winny być opakowane w oryginalne opakowanie oraz stabilnie przytwierdzone na palecie, zabezpieczone przed uszkodzeniami zewnętrznymi oraz przed możliwością obalenia się produktu z palety. Towar z widocznymi śladami użytkowania lub otwarcia opakowania nie podlega zwrotowi ani wymianie.
B) W przypadku stwierdzenia naruszeń, umowa nie zostaje rozwiązana, a przedmiot nie podlega zwrotowi.
C) Otrzymanie od Kupującego naruszonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej, która przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar oraz dołączone gratisy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres:.
 4. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Złożenie zamówienia lub wysyłanie ze stron sklepu internetowego Świat Sypialni zamieszczonych w witrynie internetowej www.swiatsypialni24.pl zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych osobowych oraz adresu email przez Administratora.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki-numery telefonu zostaną udostępnione kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres. Dane mogą być przetwarzane również w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów.
 5. Dokonując rejestracji w sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 7. Klient ma prawo do wglądu, poprawy lub usunięcia treści podanych danych osobowych.
 8. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Zamawiających. Klient ma prawo uzyskania informacji od Administratora, w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 


Product successfully added to the product comparison!